Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Το εργασιακό μέλλον των εργαζόμενων στην υπό εκκαθάριση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΘ) Α.Ε.» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Θεσσαλονίκη 15-02-2018
Οι έξη (6) εργαζόμενοι, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΘ) Α.Ε.» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που παραμένουν απλήρωτοι από 1 Ιούλη 2011 έως και σήμερα, βιώνουν έντονα το αίσθημα της ανασφάλειας σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον.


Είναι γνωστό ότι:
·       Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΘ) Α.Ε.», συστήθηκε με απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης την 21.12.1998 (ΦΕΚ 293Β’ /01-04-1999) ως αμιγής επιχείρηση, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα και γενικά υπηρεσιών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους. Στη συνέχεια μετετράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, με απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 2434/ΑΕ & ΕΠΕ/02-05-2011). Μοναδικός μέτοχος σήμερα (σε ποσοστό 100.00%) είναι η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, δηλαδή η καθολική αυτής διάδοχος, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση το Ν.3852/2010 (νόμος Καλλικράτη).
·       Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (162/02-06-2011) αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης και αμέσως μετά, με αποφάσεις του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Κ.Μ. (268/15-09-2011, 335/03-11-2011, 384/15-12-2011) ενέκρινε τη μεταφορά του προσωπικού της εταιρείας σε προσωποπαγείς θέσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με βάση το ν.3852/2010.
·       Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (141/20-06-2013)  εγκρίθηκε η έκθεση των εκκαθαριστών με τις υποχρεώσεις που βάρυναν την επιχείρηση μέχρι την 27.05.2013. Απόφαση που όμως ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 5/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων άρθρου 68 ΠΔ 30/1888 (ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΡ1Υ-Α7Ξ).

         Με δοσμένο το Νόμο 4483 (ΦΕΚ107/31.7.2017) και ειδικότερα το Άρθρο 15 «Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β βαθμού», όπου ρητά αναφέρεται, ότι:

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν.3852/2010.
β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

Επερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης

Ποιες ενέργειες έχουν ληφθεί ή σχεδιάζεται να ληφθούν ώστε να διασφαλισθεί επί τέλους το εργασιακό μέλλον των προαναφερόμενων εργαζόμενων, με τη μεταφορά τους σε προσωποπαγείς θέσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας?

              ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 83904 (183)/15-2-2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: