Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων


ΕΡΩΤΗΣΗ της Κ.Ο.  της Κ.Κ.Ε.
Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων μετά την 1/5/2014 ημερομηνία ισχύος της σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαϊκών Λαχείων σε ιδιώτη.


Η «Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Ασφάλισης-Εσόδων, Τμήμα Ειδικών Θεμάτων & Επαγγελματικών Κατηγοριών», του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σήμερα ΕΦΚΑ) με την Εξαιρετικά Επείγον/Εγκύκλιο 44 (Αριθμ.Πρωτ. Α22/392/920/6-6.12.2016), ενημέρωσε όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, για τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69/τΑ΄/2-7-2015) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αριθμό Φ.11321/31042/1232 (ΦΕΚ 3196/τΒ΄/5-10-2016), σχετικά με την  «Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων».
Συγκεκριμένα στο άρθρο 29 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69/τΑ΄/ 2-7-2015) προβλέπονται τα εξής:
§  Παράγραφος 1. «…και παράλληλα προβλέπεται η τροποποίηση του ΙΓ΄ Κεφαλαίου του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει την έναρξη ισχύος του νέου τρόπου ασφάλισης των πωλητών λαϊκού λαχείου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, τους καλυπτόμενους κινδύνους, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη),…………, τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, τις προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής στον ασφαλιστικό συνεταιρισμό, την αναστολή και διακοπή της ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ασφαλιστική τακτοποίηση των πωλητών λαϊκού λαχείου
§  Παράγραφος 2α. «… ότι η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά για τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα της παραγράφου 1 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου, εισπράττεται και καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων. Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργοδότη για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ…..»
§  Παράγραφος 2β. «η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά ασφαλισμένου (συνολικού ποσοστού - από 1/7/2014 - 12,22%) βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισμένους, εισπράττεται και καταβάλλεται από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.».
Επίσης ο Κανονισμός Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Κεφάλαιο ΙΓ΄, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση Φ.11321/31042/1232 (ΦΕΚ 3196/τ.Β΄/5-10-2016)  και ισχύει, αναφέρει:
§  Άρθρο 90 παράγραφος 1. « Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους περιλαμβανόμενους στα επόμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου όρους, πάντες οι πιστοποιημένοι-ασκούντες, κατ κύρια απασχόληση, το επάγγελμα του πωλητού Λαϊκού Λαχείου, εφόσον αποτελούν μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του παρόντος». 
§  Άρθρο 91 παράγραφος 1. «Η ασφάλιση των αναφερομένων στο άρθρο 90 προσώπων πραγματοποιείται μέσω των σε εφαρμογή του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/1951 συνιστώμενων ασφαλιστικών συνεταιρισμών, οι οποίοι επέχουν έναντι του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ευθύνη εργοδότη κατά το άρθρο 8, παρ. 5. Περίπτωση δ΄, του ίδιου νόμου».
§  Άρθρο 92 παράγραφος 3. «Περί της συνδρομής των κατά το παρόν Κεφάλαιο προϋποθέσεων εγγραφής πωλητών Λαϊκού Λαχείου στον συνεταιρισμό ή διαγραφής από αυτόν αποφαίνεται ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου απασχόλησης του πωλητή Λαϊκού Λαχείου, μετά από  γνώμη Επιτροπής αποτελούμενης από τον προϊστάμενο Εσόδων του Υποκαταστήματος ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, ως Πρόεδρο αυτής, ενός εκπροσώπου των ασφαλισμένων οριζομένου μετά του αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και ενός εκπροσώπου του εκάστοτε Παραχωρησιούχου, που ορίζεται από αυτόν μετά του αναπληρωτή του. Η απόφαση του Διευθυντή του Υποκαταστήματος είναι υποχρεωτική και κατ’ αυτής επιτρέπεται η άσκηση των κατά νόμο ενδίκων μέσων.»
§  Άρθρο 94 παράγραφος 2. «Οι ασφαλισμένοι λογίζεται ότι πραγματοποιούν 25 Η.Ε. τον μήνα, εκτός εάν προκύπτει μικρότερος αριθμός ημερών λόγω αναστολής ή διακοπής της ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του  παρόντος Κανονισμού Ασφάλισης.»
§  Άρθρο 95 Α. « …Για λόγους χρηστής διοίκησης, οι υποβληθείσες μέχρι 31/1/2017 και καταβληθείσες μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται εμπρόθεσμες».
Να σημειωθεί πως, ο Παραχωρησιούχος, από 1-5-2014 βάση του Ν.4183/2013, που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων είναι η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία ΑΕ».
Επειδή:
1) Ο Παραχωρησιούχος, σύμφωνα με ενημέρωσή μας,  αν και εγγράφως εκκληθεί, πριν από περίπου δύο (2) χρόνια, από την αρμόδια υπηρεσία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) Θεσσαλονίκης να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, στην Επιτροπή του άρθρου 92 παρ. 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αυτός , μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτή του την υποχρέωση, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η λειτουργία της Επιτροπής και ως εκ τούτου και η εγγραφή των  πωλητών Λαϊκών Λαχείων στον «Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό Πωλητών Λαϊκού Λαχείου Βορείου Ελλάδος».
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ασφαλιστικού Συνεταιρισμού Πωλητών Λαϊκού Λαχείου Βορείου Ελλάδος», αλλά και οι Υπηρεσίες του Περιφερειακού Υποκαταστήματος  του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) Θεσσαλονίκης, επικαλούμενες τη μη συγκρότηση της προαναφερόμενης Επιτροπής, αποθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους πωλητές Λαϊκών Λαχείων να εγγραφούν στον Ασφαλιστικό «Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό Πωλητών Λαϊκού Λαχείου Βορείου Ελλάδος», με πρόσχημα το μεγάλο ύψος των εισφορών που αυτοί θα πρέπει αναδρομικά να καταβάλλουν και οι οποίες θα έχουν προκύψει κατά το χρονικό διάστημα από  την υποβολή την αίτησης εγγραφής τους στον Συνεταιρισμό και μέχρι την έγκρισή της, εάν και όποτε αυτή θα εγκριθεί.
3) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ)  Θεσσαλονίκης, εμμένουν στην άποψη, ότι η ασφάλιση των πωλητών Λαϊκών Λαχείων είναι προαιρετική (αυτασφάλιση) και όχι υποχρεωτική, όπως ρητά αναφέρεται στον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 90 παρ.1).
4) Λόγω αυτής της κατάστασης πληθώρα πωλητών Λαϊκών Λαχείων, στην περιοχή που καλύπτει ο «Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου Βορείου Ελλάδος», χωρίς δική τους ευθύνη, στερούνται την δυνατότητα να είναι ασφαλισμένοι, καθώς και κάθε επίσημου στοιχείου το οποίο να δικαιολογεί την προέλευση του ετήσιου εισοδήματός τους (υποχρέωση του εργοδότη).

Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κα Υπουργός:
1)     Με ποιο τρόπο ασφαλίζονται μέχρι σήμερα οι πωλητές Λαϊκών Λαχείων και συγκεκριμένα μετά την 1/5/2015, ημερομηνία ισχύος της σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας και διαχείρισης των Κρατικών Λαϊκών Λαχείων στην «Ελληνικά Λαχεία ΑΕ».

2)     Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να πάρει για:
§  Να συγκροτηθεί άμεσα η Επιτροπή  του άρθρου 92 παρ.3 του κεφαλαίου ΙΓ΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αρμοδιότητα της οποίας είναι να αποφαίνεται για την εγγραφή ή την διαγραφή των πωλητών Λαϊκών Λαχείων, στον Ασφαλιστικό τους Συνεταιρισμό.
§  Να καταλογισθούν και να αποδοθούν οι όποιες διοικητικές ή ποινικές  ευθύνες προκύπτουν, για την μη συγκρότησή  μέχρι σήμερα της Επιτροπής (του άρθρου 92 παρ.3 του κεφαλαίου ΙΓ΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
§  Να παραταθεί η ημερομηνία  εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ (σήμερα μέχρι 31-1-2017), ώστε όσοι πωλητές Λαϊκών Λαχείων επιθυμούν να ασφαλιστούν αναδρομικά να απαλλάσσονται από προσαυξήσεις  και πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ.

Οι βουλευτές
Σάκης Βαρδαλής

Γιάννης Δελής

Δεν υπάρχουν σχόλια: