Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Αποφάσεις συμβουλίου Δ.Κ.Γαλάτιστας

Στις 24 του Οκτώβρη στη συνεδρίαση του το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας πήρε αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όμως πριν από την Η.Δ. το συμβούλιο ασχολήθηκε με 2 θέματα που έθεσαν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας και ένα που έθεσε ο πρόεδρος και γίνανε δεκτά.
Το θέμα που έθεσε ο πρόεδρος αφορούσε τη λειτουργία «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ» και έγινε αποδεκτή.
Το ένα θέμα της μειοψηφίας αφορούσε την ποιότητα του νερού.
Διευκρινίστηκε από τον πρόεδρο πως κάποιες πομόνες που το νερό τους είχαν πρόβλημα «ταπώθηκαν» και όπως δήλωσε και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου Γιάννης Σιμώνης « δεν υπάρχει πρόβλημα καταλληλότητας του νερού».
Ο πρόεδρος ανέφερε στο σώμα πως θα γίνουν προσπάθειες να ξαναμπεί στο δίκτυο το νερό της πομόνας του «νταμαριού», εφόσον βέβαια το νερό βρεθεί κατάλληλο.
Και ακόμα να μεταφερθεί το νερό από την πομόνα της ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  στο χωριό.
Αποφασίστηκε δε να γίνονται συχνές εξετάσεις του νερού και μάλιστα από την πομόνα και όχι από το δίκτυο.
Κατά την άποψη μας ΟΛΕΣ αυτές οι αναλύσεις να αναρτώνται τουλάχιστον στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Κ. για να ενημερώνονται οι κάτοικοι.
Και εκείνο που πρέπει να γίνει είναι μια ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ αντικατάσταση του δικτύου που κανένας δεν ξέρει πως το υπάρχον είναι κατασκευασμένο. Και να «χαρτογραφεί».
Το δεύτερο θέμα που έθεσε η μειοψηφία είναι η επανεξέταση απόφασης που πήρε το συμβούλιο της προηγούμενης Δημοτικής Κοινότητας και εν συνεχεία το Δημοτικό συμβούλιο Πολυγύρου και που αφορούσε «παραχώρηση 4 στρεμμάτων ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαλάτιστας στην Δ.Κ. Γαλάτιστας για κατασκευή παρκινγκ νεκροταφείων» με την υπ’ αριθμ. 35/2014 απόφαση του.
Το σώμα με ψήφους 3-2 στην οποία περιλαμβάνεται και η ψήφος του προέδρου αποφάσισε  να επανεξετασθεί το θέμα αν πράγματι  είναι ΠΡΑΓΜΑΤΚΑ  συμφέρουσα η «ανταλλαγή» αυτή. Να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη έτσι ώστε στο «ΔΟΥΝΑΙ και ΛΑΒΕΙΝ» αυτό να μην υπάρχει κάποιος ζημιωμένος η κερδισμένος.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο για την ψήφο που έδωσε. Μάλιστα δε, πρότεινε να γίνει ανταλλαγή γης.(Προφανώς δεν ήξερε  ούτε και εμείς - την βρήκαμε στην "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και τη δημοσιεύουμε παρακάτω- πως την ίδια άποψη είχε και το προηγούμενο συμβούλιο της Δ.Κ.) Να εκτιμηθεί η αξία του χωραφιού που δίνει ο Α.Σ.,  στη Δ.Κ. καθώς και η αξία γης  του χωραφιού του Δήμου και να γίνει η ανταλλαγή με όση επί πλέον , αν προκύπτει, έκταση.  Ειλικρινά δεν καταλάβαμε γιατί οι άλλοι 2 σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν θέλανε την επανεξέταση. Στο κάτω –κάτω την τελική απόφαση θα την πάρει το Δ..Σ. Πολυγύρου.
Ένα άλλο σημείο που αξίζει να παρατηρήσουμε, έστω και με τόση μεγάλη καθυστέρηση, είναι πως άλλη απόφαση, την παρακάτω 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 11/2013 πρακτικό συνεδριάσεως του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου
Αριθμός Αποφάσεως 38/2013
ΘΕΜΑ : Παραχώρηση 4 στρεμμάτων χωραφιού ιδιοκτησίας Αγροτικού
Συνεταιρισμού Γαλάτιστας στην δημοτική κοινότητα Γαλάτιστας για
κατασκευή χώρου πάρκινγκ νεκροταφείων.
Στη Γαλάτιστα και στο Δημοτικό Γραφείο σήμερα την 29η του μηνός
Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα
20:00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου , ύστερα από την αριθ. 24106/26-11-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στον καθένα από
τους συμβούλους.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε
μελών, βρέθηκαν παρόντες :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Θεολόγης Νικόλαος
2. Τσιαρτσιαφλής Άγγελος
3. Γαβανάς Παρασκευάς
4. Σουάνης Δημήτριος
5. Σιμώνης Διαμαντής-Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Κουνάδος Αθανάσιος
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο αντιπρόεδρος κ.Τσιαρτσιαφλής εισηγούμενος το θέμα εξέφρασε την
πρόθεση του Αγροτικού Συνεταιρισμού για παραχώρηση 4 στρεμμάτων
χωραφιού ιδιοκτησίας του, στην δημοτική κοινότητα Γαλάτιστας για
κατασκευή χώρου πάρκινγκ νεκροταφείων, με την προϋπόθεση ο
συνεταιρισμός να μην πληρώνει ενοίκιο για το αγροτεμάχιο που νοικιάζει
στην περιοχή Ισιώματα-Λακάρα .
Επίσης, στο διάλογο που ακουλούθησε με τους συμβούλους συζητήθηκε το
ενδεχόμενο ανταλλαγής τεσσάρων στρεμμάτων χωραφιού ιδιοκτησίας
Αγροτικού Συνεταιρισμού με τμήμα του αγροτεμαχίου εκτάσεως 110
στρεμμάτων που νοικιάζει ο Συνεταιρισμός στην περιοχή Ισιώματα Λακάρα .
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου
Πολυγύρου αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ.Τσιαρτσιαφλή και μετά
από διαλογική συζήτηση
ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΞΜ-ΚΛΧ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Να προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο Πολυγύρου την ανταλλαγή τεσσάρων
στρεμμάτων χωραφιού ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισμού με τμήμα του
κοινοτικού αγροτεμαχίου εκτάσεως 110 στρεμμάτων που νοικιάζει ο
Συνεταιρισμός στην περιοχή Ισιώματα Λακάρα. Ο αριθμός των στρεμμάτων
που θα ανταλλαχθεί να καθορισθεί από το δημοτικό συμβούλιο και τον
δήμαρχο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθ. 38/2013.
Έτσι έχει συνταχθεί το παρόν και υπογράφεται παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 εισηγήθηκε η Δ.Κ. και άλλη εισήγηση έκανε ο Δήμαρχος στο Δ.Σ. (την παρακάτω)


 με άλλα λόγια έγραψε την απόφαση της Δ.Κ. «εκεί που δεν πιάνει μελάνι» για να μην το πούμε Γλατσιάνκα. Και γεννάτε το ερώτημα. 
Γιατί έκανε ο Δήμαρχος διαφορετική εισήγηση μιας ΟΜΟΦΩΝΗΣ μάλιστα εισήγησης;  
Τί μεσολάβησε στο διάστημα αυτό;
Γιατί δεν αντέδρασε η Δ.Κ. στη απόφαση αυτή; 
Ποια είναι η αντίδραση του Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου αφου η απόφαση του Δ.Σ.Πολυγύρου ήταν αντίθετη από την δική της θέση; 
Σημεία που έστω και τώρα προβληματίζουν κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο, και θέλουν απάντηση.
Και μας  βάζει σε πολλές σκέψεις το γεγονός   αυτό το θέμα το συζήτησαν στο Δ.Σ. μέσα σε 2 μήνες ( 29/11/13-31/1/14), ενώ το θέμα της πεζοδρόμησης , ένα τυπικό θέμα,  το συζήτησαν  μετά από 7 μήνες (Μάρτιος 2014-Οκτώβριος 2014)

Από τα θέματα της Η.Δ. στα μεν πρώτα δύο αποφασίστηκε να γίνουν ως έχουν.
Στο 3 θέμα «ανάθεση διοργάνωσης εθίμου Καμήλας σε συλλόγους» αποφασίστηκε να συγκροτηθεί μια επιτροπή από τους συλλόγους του χωριού και με την εποπτεία της Δ.Κ. να διοργανωθεί το έθιμο της ΚΑΜΗΛΑΣ. Θα σταλούνε δε σύντομα σε όλους τους φορείς πρόσκληση να στείλουν εκπρόσωπο τους στη Δ.Κ. για να συζητήσουν το θέμα. Αποφασίστηκε ακόμα να ζητηθεί από τον Δήμο Πολυγύρου η επιχορήγηση της «ΚΑΜΗΛΑΣ» με το ποσό των 5.000 ευρώ.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εν συντομία τις απόψεις μας τις εκφράσαμε σε προηγούμενη ανάρτηση μας)
Στο 4ο θέμα «διοργάνωση γιορτής Χριστουγέννων» αποφασίστηκε οι γιορτές που γίνονται σια τα παιδιά στον παιδικό σταθμό και στο Νηπιαγωγείο να γίνουν στην πλατεία του χωριού υπό την αιγίδα της τοπικής κοινότητας.
Καλό θα είναι τα μουσικά σχήματα που έχουμε στο χωριό ας παίξουν1-2 ώρες ΑΙΛΟΚΕΡΔΩΣ για τα παιδάκια. Ας μην μετράμε την κάθε προσφορά μας σε χρήμα. Αν δεν υπάρξει μια τέτοια προσφορά αν κοιτάξει η Δ.Κ. να διασκεδάσει τα παιδιά με την φιλαρμονική. Αποφασίστηκε δε να ζητηθεί η επιχορήγηση αυτής της εκδήλωσης από το Δήμο Πολυγύρου με 1.000 ευρώ.
Στο 5ο θέμα που αφορά την «ανακατασκευή πάρκου Αγίου Δημητρίου» μάθαμε και ποιον είναι αυτό το πάρκο που έγινε αναφορά και σε σχόλιο μας.
Τελικά το ΠΑΡΚΟ είναι το παρτέρι 


που υπάρχει ακριβώς πίσω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και που τα νερά της βροχής μέσω των χωμάτων αυτών περνάνε μέσα στην εκκλησία Αποφασίστηκε να ανακατασκευασθεί έτσι ώστε να υπάρξει κενό ανάμεσα στο παρτέρι και στην εκκλησία.
Πριν προχωρήσουν στην ανακατασκευή αυτή που θα κοστίσει αρκετά χρήματα προτείνουμε να πέσει τσιμέντο στο παρτέρι αυτό με ελαφρά κλίση να φεύγουν τα νερά και να μπουν επάνω μερικές ζαρντινιέρες με λουλούδια. Με μερικά δεκάρικα λύνετε το πρόβλημα.
Το 6ο θέμα που αφορούσε την «οικονομική ενίσχυση Μικτής χορωδίας Γαλάτιστας» αποσύρθηκε λόγω αναρμοδιότητας.

Και με την ευκαιρία . Ας ξεβουλώσει η Δ.Κ. τα φρεάτια που έχουνε βουλώσει τελευταία γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Εκτός από την ορχήστρα του κ. Χατζούδη που για να παίξει στην γιορτή ζήτησε 300 ευρώ, όπως ακούσαμε από τον κ. πρόεδρο, υπάρχει και η χορωδία των μικρών παιδιών που επιμελείται η κ. Κουνάδου που μαζί τα άλλα παιδιά που τραγουδάνε και παραδοσιακά και που τα ακούσαμε το καλοκαίρι στο Δημοτικό Σχολείο άνετα μπορούν να παίξουν στη γιορτή χωρίς να ξοδέψει η Δημοτική μας Κοινότητα ΟΥΤΕ ένα ευρώ. Στην εποχή που ζούμε δεν μπορούμε να δίνουμε τόσα πολλά χρήματα για 1-2 ώρες.