Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Καταχρηστική Πρυτανική Πράξη Ακύρωσης Εκλογής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΡΩΤΗΣΗ της Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε.
Προς τον Υπουργό Παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων

Στις 19-09-2017 ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Πολιτική Υγείας» (ΦΕΚ προκήρυξης Γ’ 302/30.3.2017) στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η εκλογή κρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και ο φάκελος της εν λόγω εκλογής περιήλθε στην Πρυτανεία του ΑΠΘ για τον προβλεπόμενο από το νόμο έλεγχο νομιμότητας ήδη από τις 2 Νοεμβρίου του 2017 (Α.Π. 5863/2-11-2017).

Ο έλεγχος νομιμότητας από πλευράς της Πρυτανικής Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τη σχετική νομολογία αφορά μόνο στη διακρίβωση της τήρησης της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης και όχι σε θέματα ουσίας (Ν.Σ.Κ. 134/2012) και διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών (άρθρο 20 του Ν. 4009/2011). Παράταση της εν λόγω προθεσμίας προϋποθέτει έκδοση Πρυτανικής πράξης, τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των πιθανών λόγων αναστολής και άμεση κοινοποίηση της απόφασης αναστολής προθεσμίας με ανάρτηση της στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (άρθρο 4 της ΚΥΑ Φ.122/6/14241/Ζ2, ΦΕΚ Β΄ 224/2017).
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ παραβιάζοντας όλες τις κείμενες διατάξεις δημοσιοποίησε τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου την ακύρωση της εν λόγω εκλογής και την αναπομπή του φακέλου στο οικείο Τμήμα του ΑΠΘ (Α.Π. 13250/26-1-2018).
Η πράξη του Πρύτανη είναι εκπρόθεσμη κατά ένα μήνα, χωρίς να έχει εκδοθεί Πρυτανική Πράξη αναστολής προθεσμίας και χωρίς να έχει κοινοποιηθεί σχετική πράξη στο ΑΠΕΛΛΑ. Το δε σκεπτικό της εκπρόθεσμης και εξ αυτού άκυρης αναπομπής αφορά σε ζητήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο προβλεπόμενο νομικό έλεγχο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.    Με βάση τα παραπάνω στοιχεία τι ενέργειες έλαβε και τι ενέργειες προτίθεται να αναλάβει για τον έλεγχο της εν λόγω εκπρόθεσμης και εξ’ αυτού άκυρης Πρυτανικής Πράξης.
2.    Τι νομοθετικές παρεμβάσεις προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να αντιμετωπίσει το ελεγκτικό κενό σε περιπτώσεις καταχρηστικών και άκυρων Πρυτανικών πράξεων αναφορικά με την εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι Βουλευτές

Γιάννης Δελής

Σταύρος Τάσσος

Δεν υπάρχουν σχόλια: