Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Σχετικά με την υλοποίηση του «Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

   ΕΡΩΤΗΣΗ του βουλευτλη Χαλκιδικής της Ν.Δ. Γεωργίου Βαγιωνά και άλλων βουλευτών
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:      Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου

Η ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ ως μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη του κλάδου. Μέχρι την πρόσφατα ισχύουσα νομοθεσία, οι σχετικές ρυθμίσεις, ήταν  αποσπασματικές δημιουργώντας ασάφειες και αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, οι οποίες έφταναν κατά περίπτωση έως και τις 13 και με μέσο χρόνο αδειοδότησης που ξεπερνούσε τα δύο χρόνια.
Τον Αύγουστο του 2014 ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο και τέθηκε σε ισχύ νόμος για την «Ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών» (ν. 4282/29-08-2014, ΦΕΚ, 182Α) με κύριο στόχο την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
Ωστόσο η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου προβλέπεται η έκδοση διοικητικών πράξεων (κυρίως Υπουργικών Αποφάσεων), με τις οποίες θα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία αδειοδότησης (λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία μίσθωσης ή παραχώρησης υδάτινων εκτάσεων κλπ).
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έχει θέσει το ΥΠΑΑΤ στο «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» όλες οι σχετικές διοικητικές πράξεις θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί εντός του 2015. Ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμα καμία.

Ερώτηση:

Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων και ιδίως των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητες άλλων υπουργείων όπως πχ. του ΥΠΕΚΑ?

Αθήνα, 10.03.16

Δεν υπάρχουν σχόλια :