Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Τί ἀπατᾶται ἄνθρωπος αὐχῶν.......

Οι ύμνοι ΟΛΩΝ των ακολουθιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι το απαύγασμα της παγκόσμιας ΠΟΙΗΣΗΣ. Και το μικρότερο άσμα έχει κάτι να μας διδάξει, αρκεί να το μελετήσουμε.
Με την ανάρτηση αυτή δεν θέλω να κάνω βαρύγδουπη ανάλυση.Υπάρχουν οι επαϊοντες. Απλά, σήμερα Ψυσοσάββατο  «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν» επιλέγω  από τους ΑΙΝΟΥΣ τα δυο πρώτα προσόμοια του τριωδίου . Αξίζει όχι απλά να τα διαβάσουμε αλλά να τα μελετήσουμε
 Δεῦτε πρὸ τέλους πάντες Ἀδελφοί, τὸν χοῦν ἡμῶν βλέποντες, καὶ τῆς φύσεως ἡμῶν τὸ ἀσθενές, καὶ τὴν εὐτέλειαν ἡμῶν, καὶ τὸ τέλος ὀψώμεθα, καὶ τὰ ὄργανα τοῦ σκεύους τῆς σαρκός, καὶ ὅτι κόνις ὁ ἄνθρωπος, βρῶμα σκωλήκων καὶ φθορά, ὅτι ξηρὰ τὰ ὀστᾶ ἡμῶν, ὅλως μὴ ἔχοντα πνοήν, τοὺς τάφους κατίδωμεν, ποῦ ἡ δόξα; ποῦ τὸ κάλλος τῆς μορφῆς; ποῦ ἡ εὔλαλος γλῶσσα; ποῦ ἡ ὀφρύς; ἢ ποῦ ὁ ὀφθαλμός; πάντα κόνις καὶ σκιά, διὸ φεῖσαι Σωτὴρ πάντων ἡμῶν.

Τί ἀπατᾶται ἄνθρωπος αὐχῶν, τί μάτην ταράττεται, ὁ πηλός, καὶ μετ’ ὀλίγον ὁ αὐτός; τί οὐ λογίζεται ὁ χοῦς, ὅτι κόνις τὸ φύραμα, καὶ σαπρίας καὶ φθορᾶς ἀποβολή; Εἰ οὖν πηλὸς ἐσμὲν ἄνθρωποι, τί προστετήκαμεν τῇ γῇ; καὶ εἰ Χριστοῦ ἐσμὲν σύμφυτοι, τὶ οὐ προστρέχομεν αὐτῷ, καὶ ὅλην ἀφέμενοι τὴν ἐπίκηρον καὶ ῥέουσαν ζωήν, τῇ ζωῇ τῇ ἀφθάρτῳ, ἀκολουθοῦντες; ἥτις ἐστὶν ὁ Χριστός, ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ευχής έργον θα ήταν να τα μελετήσουν οι ΟΠΟΥ ΓΗΣ¨ "έχοντες και κατέχοντες"


Δεν υπάρχουν σχόλια :